Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2015

justpartofme
8733 ed35
Reposted fromAnnju Annju viablaxkseoul blaxkseoul
justpartofme
8056 e25a 500
justpartofme
7647 fc51 500

verylittlebird:

rendigo:

topographygo:

neshasha:

There was a bunny at Lowes today eating all the flowers

haha u go lil bun
fight the power

live the dream, small friend

a criminal

justpartofme
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
justpartofme
justpartofme
3836 019e

It forgot how to cat.
Or maybe it does it correctly... not sure.
Reposted fromcontroversial controversial viacats cats
1443 e302
Reposted fromNamixchwan Namixchwan viacats cats
justpartofme
Reposted frompzyko pzyko viamolotovcocktail molotovcocktail
justpartofme
justpartofme
5813 5b94
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacats cats
justpartofme
9705 60e7
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viablackandwhite blackandwhite
justpartofme

Musisz być kimś potężnym, masz bowiem twarz więcej niż ludzką, smutną jak wszechświat, piękną jak samobójstwo.

Comte de Lautréamont "Pieśni Maldorora"

Reposted fromberabirsza berabirsza viairmelin irmelin
justpartofme
6576 f9cc
Reposted fromwildeyed wildeyed viairmelin irmelin
justpartofme
Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13
justpartofme
2495 e414
Reposted fromwoker182 woker182 viairmelin irmelin
justpartofme
justpartofme
2681 dc72
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13
justpartofme
Kiedy dotkniesz ran, a one nie zabolą, wtedy będziesz wiedziała, że naprawdę przebaczyłaś.
— Don Miguel Ruiz
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl